FIU-indicatoren

Er zijn verschillende indicatoren om te bepalen of een transactie relatie houdt met het witwassen en/of terrorismefinanciering. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve indicatoren.

Objectieve FIU indicatoren

In het geval van een objectieve indicator moet je altijd een melding doen. Voor jou als financiële dienstverlener bestaat alleen de volgende objectieve indicator:

  • Een contante wisseltransactie met een waarde van meer dan €10.000.

Subjectieve FIU indicatoren

Onder de subjectieve indicatoren vallen transacties waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze transacties verband houden met witwassen of financieren van terrorisme. Het Bureau Financieel Toezicht werkt met een 7-tal categorieën waaronder verschillende subjectieve indicatoren vallen:

  1. Factoren m.b.t. landen & gebieden: denk hier aan een indicator als waar de UBO of andere betrokkenen zijn geboren, woonachtig of gevestigd in landen met een verhoogd risico.
  2. Factoren m.b.t. de cliënt en diens legitimatie: denk hier aan het moeilijk kunnen vaststellen van de identiteit van de UBO of cliënt, het gebruikmaken van een stromanconstructie of onduidelijk correspondentieadres.
  3. Factoren m.b.t. de relatie tussen instellingen en cliënt: bijvoorbeeld dienstverlening die cliënt verlangt past niet bij het normale patroon van de instelling of de cliënt is bereid een vergoeding voor de opdracht te betalen die substantieel hoger is dan het gebruikelijke.
  4. Transacties m.b.t. de dienstverlening of opdracht na aangaan van de betrekking: bijvoorbeeld transacties die ongebruikelijk zijn doordat deze niet passen bij de cliënt, transacties die door de aard en omvang ongebruikelijk zijn of de cliënt is pas na aandrang bereidt om inzicht in de herkomst van gelden te verschaffen.
  5. Transacties m.b.t. financieel verkeer: bijvoorbeeld de cliënt heeft voorkeur voor activa die geen sporen achterlaten (zoals contant geld, cryptovaluta zoals Bitcoin), aan- of verkopen tegen prijzen die aanmerkelijk afwijken van marktprijzen of betaalverkeer vertoont een ongebruikelijk patroon.
  6. Transacties m.b.t. juridische entiteiten en structuren: denk hier aan een cliënt die gebruikmaakt van één of meer tussen geschakelde entiteiten, de cliënt wenst in korte tijd meerdere rechtspersonen op te richten of er wordt gebruikgemaakt waarvan de zeggenschapsstructuur niet transparant is.
  7. Transacties m.b.t. onroerende zaken en overige registergoederen: Bijvoorbeeld registergoederen worden in korte periode meer keren verhandeld met ongebruikelijke winstmarges, aandelentransacties waarvan de waarde moeilijk bepaalbaar is of de cliënt koopt in korte periode meerdere panden aan voor eigen woning.

Opvolging indicator

Als blijkt dat het gaat om een voorgenomen ongebruikelijke transactie dan zal je hiernaar meestal zelf onderzoek doen. Het is hierbij vervolgens belangrijk om alle bevindingen vanuit het onderzoek vast te leggen.

Melden bij de FIU

Vervolgens is het aan jou om te overwegen of het gaat om een ongebruikelijke transactie. Wanneer er hiervan sprake is dan moet je deze melden bij de FIU. Dit is een overheidsinstantie die vervolgens de melding opvolgt.

 

Geheimhoudingplicht transacties >

logo_footer